SELLER TERM AND CONDITIONS

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ fahfahsworld.com โปรดอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆโดยละเอียด ก่อนเริ่มต้นใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคล โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะนำมาแสดงไว้ในหน้านี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคลอยู่เป็นประจำเพื่อรับทราบถึงส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ถือว่าเป็นข้อปฎิบัติต่อทุกคนที่เข้าใช้งานบนเว็บไซต์

ในการใช้บริการบนเว็บไซต์ คุณจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถ้าหากว่าคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย การยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้และความตกลงของบุคคลดังกล่าวในการเข้ารับผิดชอบต่อการกระทำของคุณ

เกี่ยวกับ Fahfahsworld

fahfahsworld.com เป็นเจ้าของและดำเนินงานโดย บริษัท เอฟ. เอฟ. เค. กรุ๊ป จำกัด (F. F. K. Group Co., Ltd.) มีสำนักงานที่ได้รับการจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 5/30 ต. ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ประเทศไทย 12130

คำนิยาม

“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.fahfahsworld.com
“หน้าเว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.fahfahsworld.com
“สินค้า” หมายถึง รายการสินค้าภายในเว็บไซต์
“เงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดเงื่อนไขที่ปรากฎบนเว็บไซต์
“คำสั่งซื้อ” หมายถึง การสั่งซื้อที่ส่งมาโดยลูกค้าไปยังเว็บไซต์เรา เพื่อซื้อสินค้า
“เรา/พวกเรา/ของพวกเรา” หมายถึง บริษัท เอฟ. เอฟ. เค. กรุ๊ป จำกัด (F. F. K. Group Co., Ltd.)
“ร้านค้า” หมายถึง ร้านค้าที่ต้องการขายสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา
“ลูกค้า” หมายถึง ลูกค้าที่ทำการส่งคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของเรา

เงื่อนไขและข้อตกลง

 1. ร้านค้า ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและหรือนำเข้าสินค้า มีหน้าที่ตามกฎหมายให้ถูกต้องเกี่ยวกับฉลากและสื่อโฆษณา ดังนั้นร้านค้าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในบรรดาความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากฉลากหรือสื่อโฆษณาใดๆ ซึ่งผู้ฝากขายสินค้าเป็นผู้จัดทำขึ้นเองทั้งสิ้น หากผู้รับฝากขายสินค้าต้องรับผิดร่วมกับผู้ฝากขายสินค้า ในการนี้ร้านค้าตกลงจะรับผิดชอบชดใช้คืนเงินเต็มจำนวนให้กับผู้รับฝากขายสินค้าในส่วนของผู้รับฝากขายสินค้าที่จ่ายไป
 2. เราจะไม่รับสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าที่เกิดจากลอกลาย (การดราฟ) ที่มีลิขสิทธิ์ หากเราตรวจสอบพบในภายหลังว่ามีร้านค้านำสินค้าที่ผิดลิขสิทธิ์มาขาย ทางเราจะปิดร้านค้าบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. สินค้าที่ร้านค้าจะฝากขายบนเว็บไซต์จะต้องเป็นสินค้าที่มีลวดลายที่ออกแบบเองมิใช่ภาพถ่าย
 4. เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เกิดขึ้นจากสินค้าของร้านค้าที่จำหน่ายให้แก่เรา อาทิเช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหรกรรม และหรือกฎหมายอื่นใด โดยร้านค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความรับผิดชอบอันเนื่องมาจากสินค้านั้น และรวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเรา ในการนี้ด้วย และเราต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ฝากขายสินค้า ในการนี้ร้านค้าตกลงจะรับผิดชอบชดใช้คืนเงินเต็มจำนวนให้กับเราในส่วนของเราที่จ่ายไป
 5. ร้านค้าตกลงให้คำรับรองแก่ผู้รับฝากขายสินค้าว่า บรรดาสินค้าที่ร้านค้านำมาจำหน่ายแก่เราตามสัญญานี้จำเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นโดย
  ก. แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ไม่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หรือแรงงานเด็กและ/หรือสตรีที่มีข้อห้ามตามกฎหมายบ่งไว้ชัดเจน
  ข. วัตถุดิบและ/หรือ ส่วนผสมที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 6. สินค้าที่นำมาจำหน่ายให้แก่เราต้องมีคุณภาพดี และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด หากร้านค้าฝ่าฝืนและเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่เรา ร้านค้าต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น
 7. ร้านค้าต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเราอันเนื่องมาจากการจำหน่ายสินค้าของร้านค้า (ถ้ามี) ไม่ว่าจะทางแพ่ง หรือทางอาญาโดยไม่จำกัด
 8. ร้านค้าตกลงไม่ให้ใช้ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้รับฝากขายสินค้าหรือชื่ออื่นใดกับสินค้าของตน อันอาจทำให้ลูกค้าหรือประชาชน โดยทั่วไปสำคัญผิดว่าสินค้าผลิตโดยเรา หรือ ร้านค้าเป็นเจ้าของ หากมีความจำเป็นจะต้องใช้ ร้านค้าจะต้องได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับฝากขายสินค้าก่อน
 9. ร้านค้าตกลงว่าจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ของตนเอง ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีที่เกิดขึ้น การดำเนินการ การบริหารจัดการ และค่าส่งสินค้าให้เรา
 10. ร้านค้ายินยอมให้เราใช้สินค้าหรือผลงานเพื่อประชาสัมพันธ์ โฆษณา ในสื่อต่างๆ เช่น Social Media สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
 11. เรามีหน้าที่ดูแลสินค้าที่ร้านค้าส่งให้ ทั้งนี้หากสินค้าที่ร้านค้าได้รับความเสียหายหรือสูญหายจากกรณี อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ จลาจล หรือภัยก่อการร้าย เราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

ค่าธรรมเนียม

การคำนวนค่าธรรมเนียมการขาย เรามีการเก็บค่าธรรมเนียมการขายอยู่ที่ 35% ของยอดขายทั้งหมดซึ่งคำนวนจากส่วนลดของสมาชิกเว็บไซต์ด้วย (ไม่รวมค่าส่งสินค้า) เช่น ร้านค้าขายสินค้าได้ทั้งหมด 500 บาท ทางเราจะคิดค่าธรรมเนียมการขายอยู่ที่ 500 x 35% = 175 บาท และทางร้านค้าจะได้รับเงิน 500-175 = 325 บาท เป็นต้น

คำอธิบายเพิ่มเติม

 1. ค่าธรรมเนียมกการขายสินค้าจะคิดจากคำสั่งซื้อที่มีสถานะ “Complete” เท่านั้น หมายถึงคำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้วและลูกค้าได้รับสินค้าที่ต้องการแล้ว
 2. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บนั้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 3. ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะถูกจัดเก็บโดยการหักออกจาก เงินค่าซื้อสินค้าของร้านค้าโดยตรง หลังคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นและสมบูรณ์แล้ว ทางเราจะหักค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ซื้อได้ชำระไว้ (ถ้ามี) ออกจาก เงินค่าซื้อสินค้าของร้านค้าได้ทันที
 4. เราจะออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมและภาษีที่ผู้ขายชำระไว้
 5. เราอาจไม่เก็บค่าธรรมเนียม หาก (1) มีการยกเลิกคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อหรือผู้ขาย (2) มีการคืนผลิตภัณฑ์หรือคืนเงิน ทั้งนี้ ต้องเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือการคืนผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 6. หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและใช้ส่วนลดจากคูปอง ทางเว็บไซต์จะออกส่วนที่ลูกค้าใช้คูปองให้

*เราอาจแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลาโดยโพสต์เงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขบนไซต์นี้ การใช้งานไซต์นี้ต่อไปของคุณหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขนั้นแล้ว

อ่าน คู่มือการใช้งานระบบ seller ได้ที่นี่