วันสันติภาพสากล (The International Day of Peace)

21 กันยายน 2529 วันสันติภาพสากล (The International Day of Peace) 🕊

องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันสันติภาพสากล เพื่ออุทิศแก่ “สันติภาพ” และยังเป็นการขอให้ประชาชนทุกประเทศหยุดใช้ความรุนแรง รวมถึงการทำสงครามอีกด้วย!

FF_DayofPeace_1

วันสันติภาพสากล มีจุดมุ่งหมาย 6 ประการ ดังนี้

  1. ให้ความเคารพต่อชีวิตทั้งมวล เคารพชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือลำเอียง
  2. ไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน
  3. แบ่งปันกับผู้อื่นอย่างมีน้ำใจ เพื่อขจัดการแบ่งแยก ความไม่ยุติธรรม และการกดขี่ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
  4. รับฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน เคารพเสรีภาพในการแสดงออก และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
  5. สงวนรักษาผืนโลก ฝึกดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบและเคารพต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติบนผืนโลก
  6. สร้างความสมานฉันท์ เคารพต่อหลักการประชาธิปไตย และให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสตรี
FF_DayofPeace_2

🕊 สัญลักษณ์สากลของสันติภาพ คือ นกพิราบคาบกิ่งมะกอก

เนื่องจากชาวตะวันตกเชื่อว่านกพิราบเป็นวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ตามพระคัมภีร์ไบเบิล

และยังเป็นสัญลักษณ์ของนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชน รวมทั้งแสดงถึงวิชาชีพสื่อสารมวลชน เพราะนกพิราบมีความสามารถในการจดจำเส้นทางได้อย่างแม่นยำ ผู้คนจึงมักใช้นกพิราบในการสื่อสาร นั่นเอง

ส่วนกิ่งมะกอก เป็นสิ่งที่ชาวกรีกโบราณใช้ในพิธีสำคัญ เป็นมงกุฎสวมให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบให้ผู้ชนะในการแข่งกีฬาโอลิมปิกอีกด้วย

Leave a Reply